Obec PREDAJNÁ - Národná kultúrna pamiatka
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Národná kultúrna pamiatka

Vodný mlyn
MLYN S NÁHONOM


Mlyn s náhonom sa nachádza v obci Predajná na ulici Bečov v dome č.109 a majiteľom je Ondrej Čipka. Technologické zariadenie mlyna situované v mlynici a prístavbách na parcele č. 186/3 v juhovýchodnej časti obce Predajná, ako aj na parcele č.1071/1 bývalého vodného náhonu na južnom okraji historickej zástavby.

Zhodnotenie významu
:
Mlyn v Predajnej je jednoduchá účelová neskorobaroková stavba s prístavbou z 19. Storočia, ktorá bola súčasťou zástavby rozsiahlejšieho komplexu s náhonom, domom mlynára a hospodárskymi budovami. Je súčasťou historickej zástavby obce, zachovaná vo svojej hmote, pôdoryse a pôdorysom členení, s konštrukciami, vykazujúcimi vysokú mieru autenticity. Neoddeliteľnou súčasťou objektu je jeho technologické zariadenie, osadené in situ, po zasypaní vodného náhonu prerobené na elektrický pohon. Technologické zariadenie je ojedinelým kompletne zachovaným zariadením mlyna na Slovensku, rekonštrukcia a dostavba mlyna po 2. Svetovej vojne nebola už z dôvodu spoločenských pomerov realizovaná, technologické zariadenie zostalo zachované,, in situ´´, nové strojové zariadenie zostalo uložené v humne.

Stavebno- historický vývoj veci:
Zachované technologické zariadenie pochádza pravdepodobne zo začiatku 20. storočia, keď mlyn od vdovy Pejkovej kúpil Július Čipka a pravdepodobne modernizoval prevádzku do súčasnej podoby s viacpodlažnou prevádzkou.


Majiteľ:
Ondrej Čipka
mob.: 0905 847 792

1.stavebná etapa(neskorobaroková)-1/2 18. Storočia:
V prvých stavebných fázach zariadenie mlyna tvorili pôvodne len klasické vodorovné mlynské kamene, umiestnené v drevenom lube, zaujímavosťou je, že na katastrálnej mape z roku 1860 sú pri mlyne zakreslené 2 vodné kolesá.

2. Stavebná etapa- začiatok 20, storočia:
Obnovou mlyna bol zastaralý spôsob mletia medzi mlynskými kameňmi nahradený novou technológiou s priemyselne vyrábanými mlynskými strojmi- kúkoľníkom, mlynskými stolicami, hranolovými vyosievačmi, korčekovými výťahmi, zachované zariadenie s mlynskými kameňmi naďalej slúžilo ako šrotovník, inštalácia nového technologického zariadenia si vyžiadala ich osadenie v dvoch výškových úrovniach, pričom časť strojového zariadenia bola umiestnená v podkroví. Pri modernizácii mlyna bola so priestoru mlynice a susedného hospodárskeho priestoru dvorového krídla osadená dlhá transmisia, ktorá zabezpečovala pomocou kožených remeňov otáčanie kolies k jednotlivým strojom, kožené remene sa podľa požiadaviek, ktoré stroje mali byť v prevádzke, nahadzovali alebo zosnímali, transmisia pomáhala poháňať aj zvislé vreckové dopravníky, ktoré dopravovali zrno do zásobníkov v podkroví.

3. stavebná etapa- 1945-1948 (povojnová):
Posledný majiteľ mlyna Ondrej Čipka plánoval po vojne zrealizovať rekonštrukciu a dostavbu objektu, rozšírenie technologického zariadenia. Projekt dostavby budovy nie je signovaný, projekt na zariadenie budovy a doplnenie novými strojmi vypracovala v marci 1947 firma Karol Poledniak, továreň na stroje, zlievareň a stavba mlynov Košice. Mlyn mal byť nadstavaný o 1 nadzemné podlažie, zastrešený manzardovou strechou. Rázštubňa s hnacím zariadením mala byť rozšírená na plochu celej mlynice, po prehĺbení mal byť v nej umiestnený hriadeľ v smere Z-V, poháňaný vodnou turbínou. Na medzipodlaží mali byť umiestnené 3 mlecie stolice ( z toho 1 nová) a šrotovník, na ďalšom nadstavanom podlaží vyosievač a v podkroví vyosievač, kúkoľník. Firma Karol Poledniak dodala aj niektoré nové stroje, v súčasnosti zložené v humne(technologické zariadenie II). V roku 1950 mlynár Ondrej Čipka zanechal živnosť. Dočasne bol v prevádzke šrotovník upravený na elektrický pohon, pričom podlahový hriadeľ z úsporných dôvodov, aby sa neotáčal celý, bol rozpílený.


4.2.3. Stavebno- historický popis veci: Technologické zariadenie mlyna sa skladá z 3 základných častí:

 1. Hnacej súpravy- hnacieho kolesa na pevnom hriadeli
 2. Prevodovej súpravy s palečnými kolesami a transmisiami, spodným hriadeľom na podlahe mlynice a stropným hriadeľom, pripevneným na strop mlynice a susedného priestoru, doplnené o dynamo 110V
 3. Pracovnej sústavy zloženej z jednotlivých pracovných strojov:
  1. Násypník I. s výťahom I.
  2. Násypník II. s výťahom II.
  3. Násypník III. s výťahom III.
  4. Výťah IV.
  5.
  Jednovalcová stolica
  6. Dvojvalcová stolica
  7. Hranolový vyosievač
  III. S múčnou truhlou I.
  8. Hranolový vyosievač
  IV. s múčnou truhlou II.
  9. Šrotovník
  10. Kladka na zdvíhanie mlynského kameňa
  11. Triedička
  12. Hranolový vyosievač I
  13. Hranolový vyosievač II
  14. Kúkoľník
  15. Geršovník
  16. Mláťačka


  ŠPECIFIKÁCIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT Technická pamiatková hodnota: -dokumentuje spôsob spracovania obilia začiatkom 20. Storočia síce s využitím vodného pohonu, ale už s upustením od zastaralej techniky mletia obilia medzi mlynskými kameňmi a ručného osievania zavedením novej technológie mletia na priemyselne vyrábaných strojoch s mlynskými stolicami, osievania múky na hranolových vyosievačoch, technologické zariadenie mlynice je predmetom ochrany ako samostatný pamiatkový objekt.

Predmet ochrany: Predmetom ochrany je kompletné technologické zariadenie mlyna v rozsahu, v akom fungovalo do zastavenia prevádzky v roku 1949- jednak zariadenie pôvodného mlyna s mlynskými kameňmi, ktoré po modernizácii sa používalo ako šrotovník, ale hlavne sústava priemyselne vyrobených mlynských strojov od rôznych výrobcov. Ich sprístupnenie a sprevádzkovanie si bude vyžadovať účasť špecializovaných odborníkov.
Ďalšie foto

Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna-Sobas-mlynara_008 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_001 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_002 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_003 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_004 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_005 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_006 Vodny-mlyn-Narodna-kulturna-pamiatka-Predajna_007