Obec PREDAJNÁ - Nezodpovedné vypaľovanie
vyhľadávanie 

Nezodpovedné vypaľovanie

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA

VYPALOVANIE-plagat-2022.pdf Jarne-VYPALOVANIE-TRAV-2022.pdf
Usmernenie-ORHZBR-jarne-vypalovanie-2022.pdf P-HaZZ-VYPALOVANIE-2022.pdf

Komunálny odpad Predajna


Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí
Vážení občania!


S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie.
S jarným obdobím je spojené „jarné upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané.
Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní.
Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo vzniku nežiaducich požiarov, rozšírenia požiarov na susedné objekty napr. rodinné domy, hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale dochádza aj k ohrozeniu zdravia a života občanov.
Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:
 1. sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 2. ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
 3. zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
 4. vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
 5. po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
 6. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami (haluz, alebo vrecovina „ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu vzduchu a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dýchajte cez mokrú ochrannú šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov na tel. čísle 150 alebo 112.

Prajeme Vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných požiarov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne.Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
 • Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.
 • Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len za dodržania podmienok.
 • Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
 • Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.
 • Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
 • Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný:
  1. budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
  2. spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
  3. zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
  4. spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný:
  1. zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  2. zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
  3. udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  4. vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v BreznePREZÍDIUM HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Drieňová 22, 826 86 Bratislava