Obec PREDAJNÁ - Prírodné pamiatky
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Prírodné pamiatky

Obec Predajná sa rozprestiera na pravom brehu rieky Hron v prekrásnej prírode ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry medzi Banskou Bystricou a Breznom. Južná časť chotára zasahuje do Slovenského Rudohoria. Práve v tejto južnej časti chotára sa nachádzajú tri maloplošné, osobitne chránené územia prírody.

Predajnianska slatina – prírodná rezervácia
Bola vyhlásená dňa 31.10.1983 úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 6918/1983-32 s účinnosťou od 1.1.1984. Podľa vtedajšej legislatívy bola vyhlásená ako „štátna prírodná rezervácia“ za účelom ochrany mokraďových spoločenstiev s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov na celkovej výmere 11,35 ha. Z uvedenej výmery zaberá 10,27 ha močiar (vodná plocha) porastený jelšovo – vŕbovým slatinným lesom a 1,08 ha sú ostatné lesné pozemky. Sú tu zastúpené rôzne vývojové štádiá slatinného jelšovo – vŕbového lesa od menších vodných plôch, cez rašelinisko, močiare, cez ojedinelé a súvislé zárasty krovín a stromov, ako aj lúčny porast.
Na území PR Predajnianska slatina platí piaty najprísnejší stupeň ochrany. Ochranné pásmo prírodnej rezervácii nebolo vyhlásené, preto podľa platnej legislatívy je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Prírodná rezervácia je v teréne označená obvodovým značením červenej farby a znakovými tabuľami.

Jajkovská sutina – prírodná pamiatka
Bola vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 9/1998 dňa 30.11.1998. Vyhláška nadobudla účinnosť 1.6.1999. Prírodná pamiatka bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených skalných sutí v rôznom štádiu vývoja ako ojedinelého biotopu v Slovenskom Rudohorí. Jej celková výmera je 50,91 ha. Z uvedenej výmery je 47,63 ha lesných porastov a 3,28 ha ostatných a neúrodných pozemkov. Z hľadiska kategórií lesa je 1,27 ha lesov hospodárskych a 46,36 ha lesov ochranných.
Na území prírodnej pamiatky Jajkovská sutina platí piaty najprísnejší stupeň ochrany. Ochranné pásmo nie je osobitne vymedzené. Podľa platnej legislatívy je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Prírodná pamiatka je označená v teréne obvodovým značením červenej farby a znakovými tabuľami.

Predajnianske vodopády – prírodná pamiatka
Bola vyhlásená rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. ŽP-273/ 91-3 dňa 16.10.1991 podľa vtedajšej legislatívy ako „chránený prírodný výtvor“. Od nadobudnutia účinnosti nového zákona o ochrane prírody v r. 1994 má maloplošné chránené územie kategóriu „prírodná pamiatka“. Prírodná pamiatka bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu (kaskádovité vodopády, skalné moria) a zachovalých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podhorského stupňa na kryštalickom podloží. Jej celková výmera je 11,70 ha a tvoria ju ochranné lesy.
Na území prírodnej pamiatky Predajnianske vodopády platí piaty najprísnejší stupeň ochrany. Ochranné pásmo nie je osobitne vymedzené. Podľa platnej legislatívy je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Prírodná pamiatka je označená v teréne obvodovým značením červenej farby a jednou znakovou tabuľou.
Súčasťou prírodnej pamiatky Predajnianske vodopády je aj technická pamiatka „Kelemenov tunel“, jediný tunel v Strednej Európe na lesnej ceste.

Ďalšie foto

Jajkovská sutina_03 Predajnianska Slatina_03 Predajnianske vodopády_03 Predajnianske vodopády_Kelemenov tunel_01